Можно ли прописать ребенка к матери без согласия собственника


Можно ли прописать ребенка к матери без согласия собственника

У Тильги - злая шутка. Ничего не бойтесь, регистрируйте (прописывайте), в ЖЕКе маму к ребенку без согласия собственников не пропишут. А вообще, любите детей зачем о каких-то последствиях думать.

Закон устанавливает исчерпывающий перечень документов которые предоставляются для регистрации и согласия собственника в них не входит !

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про свободу пересування та вільний вибір місця

проживання в Україні

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 15, ст.232 )

Стаття 6. Реєстрація місця проживання особи

Громадянин України, а також іноземець чи особа без

громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах,

зобов'язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця

проживання зареєструвати місце проживання.

Для реєстрації особа подає:

письмову заяву. Діти віком від 15 до 18 років подають заяву

особисто. У разі якщо особа з поважної причини не може самостійно

звернутися до уповноваженого органу, реєстрація може бути

здійснена за зверненням іншої особи на підставі доручення,

посвідченого в установленому порядку

паспортний документ. Якщо дитина не досягла 16-річного віку,

подається свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до

громадянства України. Іноземець та особа без громадянства

додатково подають посвідку на постійне або тимчасове проживання

квитанцію про сплату державного мита або документ про

звільнення від його сплати

два примірники талона зняття з реєстрації.

Забороняється вимагати для реєстрації місця проживання

подання особою інших документів.

Заява особи про реєстрацію місця проживання є єдиною

підставою для реєстрації місця проживання особи.

Зразки заяви та інших документів, необхідних для реєстрації

місця проживання особи, затверджуються Кабінетом Міністрів

України.

Особи, які перебувають більше одного місяця за межами

адміністративно-територіальної одиниці, в якій зареєстроване їх

місце проживання, і які мають невиконані майнові зобов'язання,

накладені в адміністративному порядку чи за рішенням суду, або

призиваються на дійсну військову службу і не мають відстрочки, або

беруть участь у судовому процесі в будь-якій якості, зобов'язані

зареєструвати місце перебування.

Реєстрація місця проживання громадян України, які проживають

за межами України, здійснюється в установленому порядку

консульськими установами України за кордоном або дипломатичними

представництвами.

Надання відомостей про місце проживання особи та її

персональні дані здійснюється виключно у випадках, передбачених

законами України, або за згодою самої особи.

При зміні місця проживання в межах

адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється

повноваження органу реєстрації, особа, яка зареєструвала місце

проживання, або її законний представник повинні письмово

повідомити про це відповідний орган реєстрації протягом семи днів.

Стаття 7. Зняття з реєстрації місця проживання

Зняття з реєстрації місця проживання здійснюється протягом

семи днів на підставі заяви особи, запиту органу реєстрації за

новим місцем проживання особи, остаточного рішення суду (про

позбавлення права власності на житлове приміщення або права

користування житловим приміщенням, визнання особи безвісно

відсутньою або померлою), свідоцтва про смерть.

Діти віком від 15 до 18 років подають заяву особисто.

У разі якщо особа з поважної причини не може самостійно

звернутися до органу реєстрації, зняття з реєстрації місця

Стаття 8. Реєстрація місця перебування особи

Реєстрація місця перебування здійснюється за заявою особи,

яка зобов'язана подати її протягом семи днів після прибуття в

місце перебування.

При реєстрації місця перебування особи інформація про неї

повідомляється до органу реєстрації за місцем проживання особи.

Стаття 9. Зняття з реєстрації місця перебування особи

Зняття з реєстрації місця перебування особи здійснюється за

її повідомленням. Відповідальність за правдивість зробленого

повідомлення покладається на таку особу.

Орган реєстрації, отримавши повідомлення особи, знімає з

У разі внесення під час реєстрації помилкових відомостей про

особу орган реєстрації зобов'язаний на підставі поданих особою або

її законним представником достовірних відомостей внести необхідні

зміни до реєстраційного обліку протягом семи днів.

Стаття 11. Органи реєстрації місця проживання та місця

перебування особи

Реєстрація місця проживання та місця перебування особи

здійснюється відповідним органом спеціально уповноваженого

центрального органу виконавчої влади з питань реєстрації (далі -

орган реєстрації) в Автономній Республіці Крим, областях, містах,

на приватних земельних ділянках

на окремих територіях і в населених пунктах, де у разі

небезпеки поширення інфекційних захворювань і отруєнь людей

введені особливі умови і режим проживання населення та

господарської діяльності.

Свобода пересування обмежується щодо:

осіб, до яких відповідно до процесуального законодавства

застосовано запобіжні заходи, пов'язані з обмеженням або

позбавленням волі

осіб, які за вироком суду відбувають покарання у вигляді

позбавлення або обмеження волі

осіб, які згідно із законодавством перебувають під

адміністративним наглядом

осіб, які згідно із законодавством про інфекційні

захворювання та психіатричну допомогу підлягають примусовій

госпіталізації та лікуванню

шукачів притулку та осіб, які звернулися за наданням їм

статусу біженця до прийняття відповідного рішення компетентним

органом (про надання цим особам притулку чи статусу біженця)

іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних

підстав для перебування на території України

осіб, яких призвано на дійсну строкову службу до Збройних Сил

України та інших, утворених відповідно до законів України,

військових формувань

іноземців, які перебувають у складі військових іноземних

підрозділів і які мають статус військового.

Свобода пересування може бути обмежена і в інших випадках,

передбачених законом.

Стаття 13. Обмеження вільного вибору місця проживання

Вільний вибір місця проживання обмежується в

Вільний вибір місця проживання обмежується щодо:

осіб, які не досягли 16-річного віку

осіб, до яких згідно із процесуальним законодавством

застосовано запобіжні заходи, пов'язані з обмеженням або

позбавленням волі

осіб, які за вироком суду відбувають покарання у вигляді

позбавлення або обмеження волі

осіб, які згідно із законодавством перебувають під

адміністративним наглядом

осіб, які згідно із законодавством про інфекційні

захворювання та психіатричну допомогу підлягають примусовій

госпіталізації та лікуванню

іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних

підстав для перебування на території України.

Прописка ребенка к отцу

гыыы. прописка это вообще тема суръезная)))..своего ребенка на квартиру родителей (ну и я там прописан) тока через прокуратуру прописал))))

можно сослацца на постановление правительства москвы 189-ПП.

п. 3.2. - Регистрация несовершеннолетних детей по месту жительства родителей (усыновителей, опекунов) производится независимо от согласия лиц, указанных в абзацах 2-4 пункта 2.3.

п. 2.3

Регистрация граждан по месту пребывания в жилых помещениях, не являющихся их местом жительства, осуществляется на период, определенный по взаимному соглашению:

- с нанимателями и всеми совместно проживающими с ними совершеннолетними гражданами, при проживании в домах государственного жилищного фонда

- с собственниками жилых помещений

- с правлениями жилищно-строительных или жилищных кооперативов, если члены кооперативов не являются собственниками данных жилых помещений.

Прописываю куда. по месту своего жительства..идите нафиг с согласием собственникофф

_________________

Re: Можно ли прописать ребенка без согласия собственника квартиры?

автор надежда е в Ср 11 Авг 2010, 14:34

Процедура регистрации ребенка по месту жительства немного проще, т.к. для нее не требуется согласие зарегистрированных на жилой площади граждан, в т.ч. членов семьи, собственника или сособственников жилой площади.

Согласно ст.20 Гражданского кодекса РФ местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов.

Согласно ч.3 ст.65 Семейного кодекса РФ место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей.

Согласно ст.679 Гражданского кодекса РФ с согласия наймодателя, нанимателя и граждан, постоянно с ним проживающих, в жилое помещение могут быть вселены другие граждане в качестве постоянно проживающих с нанимателем. При вселении несовершеннолетних детей такого согласия не требуется

Кроме того, вселение несовершеннолетних допустимо и не зависит от общей площади жилого помещения на одного человека.

Согласно ст.70 Жилищного кодекса РФ на вселение к родителям их несовершеннолетних детей не требуется согласие остальных членов семьи нанимателя и согласие наймодателя. Согласно ст.28 Постановления Правительства Российской Федерации

от 17.07.1995 №713 Об утверждении правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учёта по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию:

Регистрация по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность родителей (усыновителей), или документов, подтверждающих установление опеки, и свидетельства о рождении этих несовершеннолетних путем внесения сведений о них в домовые (поквартирные) книги или алфавитные карточки родителей (усыновителей, опекунов).

Регистрация по месту жительства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 16 лет осуществляется на основании свидетельства о рождении с выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства. Т.о. в соответствии с действующим законодательством согласие собственника в данном случае не является обязательным.

Прописка ребенка без согласия собственника

Законодательно закрепленное право ст.20 ГК РФ ребенка проживать и быть прописанными со своими родителями поддерживается ЖК РФ и реализуется на практике следующим образом:

Некоторые факты

В определенных случаях, если родитель не соглашается на прописку ребенка у другого родителя, то органы ФМС все равно не могут отказать в регистрации. Такой отказ незаконен, поскольку, документ о согласии на прописку не регламентирован законом как обязательный документ. Поэтому, можете смело идти в суд.

 • при стандартных обстоятельствах ребенок должен быть зарегистрирован по одному адресу со своими родителями или законными представителями
 • не требует подтверждения третьих лиц и прописка новорожденного: без согласия собственника или нанимателя сотрудники ФМС обязаны произвести регистрационные действия в отношении несовершеннолетнего новорожденного гражданина
 • прописка ребенка без согласия собственника нанимателя жилья и третьих лиц для оформления регистрации ребенка по месту жительства или временного проживания его родителей, полностью законна
 • для прописки ребенка отдельно от родителей требуется решение суда
 • ответственными лицами за прописку ребенка являются его родители или законные представители
 • исключением, когда для регистрации ребенка требуется получение согласия третьих лиц, является указание данного требования в банковском договоре ипотечного кредитования
 • В каждом случае, когда вопрос, можно ли прописать ребенка без согласия собственника, ставится перед законными представителями, необходимо руководствоваться интересами ребенка. Так же будет поступать и суд в случае необходимости его привлечения к разрешению спорной ситуации.

  Регистрация ребенка без согласия второго родителя

  Наиболее часто встречающимся препятствием для регистрации ребенка является отказ одного из родителей зарегистрировать ребенка по своему адресу, если родители проживают раздельно.

  Выясняя, можно ли прописать ребенка без согласия отца, необходимо выяснить детали ситуации:

 • если отец является собственником и проживает совместно с матерью ребенка, регистрация новорожденного и несовершеннолетнего гражданина не требует согласия отца. В этом случае потребуется решение суда, заменяющее согласие отца на прописку ребенка
 • когда отец и мать проживают вместе, но не являются собственниками помещения, согласие отца, в случае его препятствования регистрации ребенка, также заменит решение суда
 • в случае, когда мать с ребенком проживает отдельно от отца и пытается зарегистрировать его по отцовскому адресу, прописать малыша к отцу не получится, так как гражданин, в том числе и несовершеннолетний, должен проживать по месту своей регистрации
 • Зато ситуация, в которой родители пытаются прописать ребенка к отцу без согласия собственника, если ребенок проживает вместе с отцом, однозначно решится положительно. За указанным решением придется обратиться в суд.

  Если отношения с собственником прекратились по какой-либо причине, (например, развод родителей живших в квартире племянницы одного родителя), то право пользования жилплощадью ребенком тоже не сохраняется. Однако, суд может на какой-либо срок сохранить это право, а то и вовсе отказать в выселении.

  Для получения регистрации также необходимо будет предоставить нотариально заверенное согласие матери на раздельное проживание с ней ребенка, либо документ, подтверждающий невозможность проживания с ней.

  Источники:
  www.urist.in.ua, forum.advocat-ac.ru, www.orenmama.ru, propiskainfo.ru

  Следующие статьи:


  17 июля 2019 года

  Комментариев пока нет!
  Ваше имя *
  Ваш Email *

  Сумма цифр справа: код подтверждения

  Популярное:

 • Увеличены шейные лимфоузлы у ребенка форум (74)
 • Ребенок часто писает комаровский (45)
 • Леп у ребенка комаровский (38)
 • Чабрец настойка от кашля детям (26)
 • Узи щитовидной железы норма таблица у детей (24)
 • Рвота у ребенка после бассейна (23)

 • Надавно добавленные материалы:

  Ангина у детей 8 лет

  Люголь имеет довольно специфический запах, и он очень неприятен на вкус из-за содержания йода. Сразу после применения горло

  Читать далее

  Тошнота и понос у ребенка 2 года

  С утра у ребенка (2 года) начался понос, несколько раз сходил. Температуры нет. Утром позавтракал с неохотой,

  Читать далее

  У ребенка 1 год заложен нос что делать

  Сильный насморк у годовалого ребенка явление распространенное, но, тем не менее, способное обернуться настоящей проблемой для всей семьи. Заложенный нос у малыша мешает спокойному сну, приводит

  Читать далее

  У ребенка сопли далеко в носу

  Содержание:Насморк в нашем обществе принято считать делом весьма обыденным, так сказать неприятным, но не болезненным состоянием. Как правило, тревожный симптом попросту игнорируется до появления

  Читать далее

  Температура при отитах у детей

  C 12 по 19 марта в форуме "Детское здоровье" на сайте Eva.Ru проходила онлайн-консультация по теме "Отит. Повышенная

  Читать далее

  У ребенка болит живот понос и рвота

  Вообще-то, при болях в животе есть общее правило:не давать ребенку обезболивающие препараты до осмотра врача,т.к. они могут "сгладить" симптомы острой хирургической

  Читать далее